Zásady ochrany osobních údajů

Oznámení o zásadách ochrany osobních údajů

 

Společnost SABON Česká jakožto autor, vlastník a správce domény www.sabon.cz dbá na soukromí a zabezpečení při zpracovávání osobních údajů každé osoby, která tyto stránky navštíví a odešle z nich objednávku našich produktů; společnost je registrována u Národního dozorového orgánu pro zpracovávání osobních údajů pod č. 12082/2009 a 12116/2009.

 

V souladu s ustanoveními zákona č. 677/2001 o ochraně osob s ohledem na zpracování jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dále zákona č. 506/2004 o zpracovávání osobních údajů a ochraně soukromí je společnost SABON Česká povinna spravovat osobní údaje, které nám vy, vaši rodinní příslušníci nebo jiná osoba poskytnete, bezpečně a výhradně pro účely uvedené níže.

 

Společnost SABON Česká se zavazuje, že bude zachovávat důvěrný charakter osobních údajů, které nám poskytnete při uplatňování svých objednávek přes stránky www.sabon.cz i při nákupu produktů v prodejnách SABON, jak to vyžadují ustanovení zákona č. 677/2001 o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Podle ustanovení zákona č. 677/2001 má osoba registrovaná jako dotčená osoba tato práva:

 

– právo na informace (článek 12),
– právo přístupu k osobním údajům (článek 13),
– právo zásahu do osobních údajů (článek 14),
– právo vyjádřit nesouhlas (článek 15),
– právo nebýt předmětem jednotlivého rozhodnutí (článek 17),
– právo odvolání k soudu (článek 18).
 

Veškeré informace, které nám poskytnete, budou představovat váš výslovný souhlas s tím, aby je společnost SABON Česká použila pro níže uvedené účely, a budou za takový souhlas považovány.

 

Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány, laskavě nám je neposkytujte.

 

Pokud chcete své údaje aktualizovat nebo si přejete, aby byly z databáze odstraněny, můžete nám to kdykoliv sdělit na poštovní adresu: SABON Česká, Arkády, Na Pankráci 1727/86, 140 00 Praha 4, Česká, nebo na e-mailovou adresu: info@sabon.cz.

 

Typ shromažďovaných nebo zpracovávaných údajů:

 

– jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, poštovní dodací adresa, preference při nákupu produktů;
– podle vaší volby nabízí společnosti věrnostní kartu, která je výhodná při dalších nákupech. Tato karta je opatřena identifikačním číslem (ID). To není osobní údaj, je to interní atribut vygenerovaný společností SABON Česká a slouží výhradně k identifikaci zákazníků v on-line prodejním systému nebo v její síti prodejen;
– vedle výše uvedených údajů bude společnost SABON Česká pro on-line platby požadovat údaje z bankovní karty. Tyto údaje nebudou ukládány a budou zapotřebí pro každou případnou on-line platbu přes platební platformu Pay-U zvlášť.

 

Účel shromažďování údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, může společnost SABON Česká používat pro účely uvedené níže, pokud není stanoveno jinak:

 

– k zajištění toho, aby naše internetové stránky odpovídaly vašim potřebám,
– k potvrzení vašich on-line objednávek a k poskytnutí dalších informací k nim (dodání, účtování apod.),
– k přípravě formalit a dokumentů potřebných ke kontrahování nebo prodeji produktů (faktury, kontrakty, dodací listy, dokumenty potvrzující provedenou platbu za produkty),
– k podávání objednávek, inzertních a marketingových zpráv,
– k zasílání informací o propagačních akcích k našim produktům poštou, telefonem, zprávou SMS, e-mailem nebo jinou cestou.
 

Společnost SABON Česká poskytne vaše jméno a příjmení, poštovní adresu a telefonní číslo kurýrní firmě, pokud budete požadovat dodání, tak aby bylo možné tuto službu uskutečnit.

 

Společnost SABON Česká může osobní údaje poskytnout třetím stranám v případě, že to vyžaduje zákon, nebo v případech dobré víry, když je to zapotřebí ke splnění požadavků právních předpisů; k ochraně a obraně svých vlastnických práv a internetových stránek www.sabon.cz; k jednání v nouzových situacích k ochraně osobní bezpečnosti zaměstnanců nebo uživatelů produktů nebo služeb. Dále můžeme osobní údaje poskytnout třetím stranám na podporu reklamních aktivit, finančním orgánům, orgánům zabývajícím se podvody a poskytovatelům technologických služeb, s nimiž máme uzavřené smlouvy obsahující ustanovení o mlčenlivosti.

 

Pokud se od společnosti SABON Česká vyžaduje nebo nemá povoleno poskytnutí osobních údajů, poskytne pouze údaje potřebné přesně ke splnění předmětu požadavku.

 

Jak se osobní údaje shromažďují

 

Osobní údaje se shromažďují:

– ze subskripčních a registračních formulářů na stránkách sabon.cz,
– z pokladen firemních prodejen s obsluhou.

 

Jak se používají statistické a anonymní údaje

 

Společnost SABON Česká může statistické údaje a anonymní údaje, jež jsou výsledkem zpracování, používat k těmto účelům:

– sestavování zpráv a analýz,
– získávání informací pro své vlastní účely,
–publikování, propagaci a nabízení svých služeb,

 

Jak se osobní údaje shromažďují

 

Osobní údaje se shromažďují:

– prostřednictvím subskripčních a registračních formulářů na stránkách sabon.cz,
– prostřednictvím pokladen firemních prodejen s obsluhou.

 

Uživatelská práva

 

Jakožto cílová osoba můžete za použití výše uvedených kontaktních údajů kdykoliv po oznámení zdarma k výkonu svých práv podle nařízení GDPR kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Těmito právy jsou:

 

– právo obdržet informace o zpracovávání údajů a kopii zpracovaných údajů,
– právo dožadovat se opravy nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů,
– právo požadovat vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“), a pokud byly zveřejněny, předání informace o požadavku výmazu ostatním operátorům,
– právo požadovat omezení zpracování údajů,
– právo na přenosnost údajů – za určitých okolností se může stát, že od nás obdržíte údaje, které jste nám poskytli, ve formátu, který je možné číst automaticky, nebo můžete požadovat, aby byly údaje předány jinému operátorovi,
– právo nesouhlasit se zpracováním dat se záměrem zpracovávání zastavit,
– právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, se záměrem zpracovávání údajů na základě vašeho souhlasu zastavit. Odvolání nebude mít žádný vliv na zákonnost zpracovávání na základě vašeho předchozího souhlasu,
– právo podat stížnost k dozorovému úřadu, domníváte-li se, že je zpracováním údajů porušováno nařízení GDPR.

 

 

Informace o cookies

Používání cookies

 

Co je to „cookie“?

 

„Cookie“ („prohlížečové cookie“, „HTTP cookie“ nebo „internetové cookie“) je malý soubor sestávající z písmen a číslic, který se může uchovávat ve vašem počítači, mobilu nebo v jiném zařízení s internetovým spojením. Cookie se instaluje z pokynu webového serveru poslaného prohlížeči (jako je Internet Explorer, Chrome, Safari) a je zcela „pasivní“ (neobsahuje žádný software, viry ani spyware a nemůže z uživatelova pevného disku získávat žádné informace). Životnost cookie je stanovena.

 

Proč používáme cookies?

 

Tato technologie pro automatické ukládání dat slouží ke shromažďování informací, jako je typ prohlížeče, operační systém apod. My cookies používáme k lepšímu využívání a dokonalejší funkčnosti našich webových stránek a k získání přesnějšího obrázku o tom, jak je návštěvníci využívají. 

Naše cookies nám umožňují identifikovat uživatele, kteří nás již dříve navštívili, aniž bychom tím narušovali jejich osobní údaje. Aby naše stránky poskytovaly co nejlepší zážitek, budeme používat permanentní cookies a cookies z jedné relace.

Permanentní cookies slouží k tomu, abyste měli z návštěvy našich stránek lepší zkušenosti. Deaktivací cookies se nijak nenaruší možnost stránky používat.

Data ukládaná do cookies pro jednu relaci platí pouze pro danou návštěvu a umožňují plné využívání všech služeb, které stránky poskytují.

 

Jak mohu cookies vypnout?

 

Prohlížeč lze nakonfigurovat tak, aby cookies odmítal. Deaktivací cookies se může přístup na jednotlivé stránky zpomalit, případně může být nemožné se zaregistrovat nebo používat funkce, které vyžadují registraci nebo shromáždění údajů. Nastavení cookies se dá kdykoliv změnit.

Pokud s cookies nesouhlasíte, můžete změnit nastavení prohlížeče (bližší informace si najděte v nápovědě svého prohlížeče). Cookies, které již v počítači máte, je možné odstranit vymazáním dočasných prohlížecích dat.

 


Jaké typy cookies se používají na www.sabon.cz?

 

Na webových stránkách se používají tyto typy cookies:

 

 

Kategorie

Název

Popis

Vypršení

Nutné – díky nutným cookies jsou stránky použitelné, protože umožňují základní funkce, jako je navigace stránkami a přístup k zabezpečeným oblastem. Bez těchto cookies nemohou stránky řádně fungovat.               

PHPSESSID

Identifikátor pracovní relace, sloužící k autentizaci. Zajišťuje spojení mezi serverem a terminální pracovní relací. Jeho deaktivací se naruší autentizační funkce; pokud je relace deaktivována, bude reinicializována.

Na konci navigační relace

lang

Pamatuje si ISO kód jazyka, ve kterém se zobrazuje obsah stránek. K řádnému fungování stránek je naprosto nezbytné. 

Na konci navigační relace

land_id

Pamatuje si interní ID jazyka, ve kterém se zobrazuje obsah stránek. K řádnému fungování stránek je naprosto nezbytné. 

Nikdy

lang_name

Pamatuje si název jazyka, ve kterém se zobrazuje obsah stránek. K řádnému fungování stránek je naprosto nezbytné. 

Nikdy

locale_code

Pamatuje si místní kód jazyka, ve kterém se zobrazuje obsah stránek. K řádnému fungování stránek je naprosto nezbytné. 

Nikdy

Preference – cookies tohoto typu pomáhají, aby si stránky ukládaly informace, jež mají vliv na to, jak vypadají a fungují; uchovávají preference uživatelů, jako je jazyk nebo země, ze které se stránky navštěvují. 

cart

Ukládá obsah uživatelova košíku.

4 hodiny

dPR

Slouží k identifikaci pixelového poměru uživatelova zařízení, aby se správně zobrazovaly obrázky a snímky.

Nikdy

hideAlert (následované číslem)

Slouží k tomu, aby se nezobrazovala různá oznámení na požadavek uživatele (když kliknete na tlačítko zavření oznámení). Příklad: Oznámení o používání cookies.

12 hodin

 

V budoucnu lze přidat i další funkční cookies.

 

Cookies instalované třetími subjekty
Na našich stránkách lze najít cookies, které tam umístily třetí subjekty a jež my nekontrolujeme.

 

 

Kategorie

Název

Popis

Vypršení

Statistika – statistické cookies pomáhají vlastníkovi stránek si anonymním sběrem a oznamováním informací ujasnit, jak návštěvníci se stránkami interagují.

_ga

Používá je Google Analytics, zaznamenává jedinečné ID sloužící ke generování statistiky o tom, jak návštěvník stránky používá.

2 roky

_gali

Používá je Google Analytics.

Na konci navigační relace

_gat

Používá je Google Analytics.

Na konci navigační relace

_gid

Používá je Google Analytics, zaznamenává jedinečné ID sloužící ke generování statistiky o tom, jak návštěvník stránky používá.

Na konci navigační relace

Marketing – marketingové cookies slouží ke sledování uživatelovy cesty od jedněch stránek ke druhým. Záměrem je zobrazovat inzerci, která je pro uživatele relevantní a efektivní, tak aby byla pro vydavatele a reklamní agentury, resp. třetí subjekty hodnotnější.

ads/ga-audiences

Používají je Google AdWords k upoutání návštěvníků, u nichž je podle jejich chování pravděpodobné, že z nich budou zákazníci.

Na konci navigační relace

ads/user-lists/#

Používá je Google AdWords.

Na konci navigační relace

collect

Posílá do Google Analytics data o zařízení a chování uživatele. Sledují uživatele podle zařízení a marketingových kanálů.

Na konci navigační relace

fr

Používá ho Facebook ke zprostředkovávání reklamních služeb, jako jsou nabídky třetích subjektů / agentur v reálném čase.

3 měsíce

IDE

Používá ho Google Doublecklick k zaznamenávání a hlášení uživatelských akcí, jako jsou prohlížení nebo přístup k inzerátům inzerenta, za účelem měření efektivnosti inzerátu a zobrazování inzerce cílené na uživatele.

1 rok

impression.php/#

Používá ho Facebook k ukládání impresí stránek pomocí přihlašovacího tlačítka Facebooku.

Na konci navigační relace

test_cookie

Slouží ke kontrole, zda uživatelův prohlížeč podporuje cookies. 

Na konci navigační relace

fbm_165523266803396

Vytváří a používá ho Facebook Pixel k identifikaci domény.

1 rok

fbsr_165523266803396

Vytváří a používá ho Facebook Pixel.

1 rok

tr

Používá ho Facebook Pixel.

Na konci navigační relace

 

Odkazy na zásady ochrany osobních údajů a podmínek Facebooku lze najít zde: https://www.facebook.com/help/cookies/update.

 

Pro Google lze najít bližší informace zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

 

 

Pokud si cookies nepřejete, můžete změnit nastavení prohlížeče (informace najdete v nápovědě na liště nabídek svého prohlížeče). Cookies, které již v počítači máte, je možné odstranit vymazáním dočasných prohlížecích dat.

 

Společnost SABON používá cookies, aby vám nabídla lepší zážitek. Procházením dále vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Pro více informací a změny v nastavení cookies