Všeobecné podmínky

1. Podmínky používání
 

Používáním, návštěvou a nákupem produktů na stránkách www.SABON.cz akceptujte a zavazujete se dodržovat podmínky stanovené správci stránek podle ustanovení právních předpisů. Abyste tyto stránky, jejichž vlastníkem a správcem je společnost MFE Trade s.r.o., využívali optimálním způsobem, doporučujeme, abyste si důkladně pročetli tyto všeobecné podmínky: 
Správci těchto webových stránek si vyhrazují právo kdykoliv tyto všeobecné podmínky bez předchozího upozornění upravit. Proto si tuto stránku laskavě projděte pokaždé, když naše stránky navštívíte. V této souvislosti si dovolujeme vás upozornit, že každou návštěvou stránek všeobecné podmínky používání výslovně akceptujete.   
Souhlas s těmito všeobecnými podmínkami je podmínkou pro to, abyste tyto stránky navštěvovali a používali. Pokud tedy s těmito podmínkami nesouhlasíte, stránky www.SABON.cz prosím nenavštěvujte a nepoužívejte.

Prodej na www.sabon.cz je určen pouze pro běžnou osobní spotřebu domácností zákazníků. Společnost MFE Trade s.r.o. si proto vyhrazuje právo jednostranně zrušit objednávky nad rámec objemu běžné spotřeby obvyklé u daného typu zboží, jakož i jiné objednávky vzbuzující pochybnosti o takovém jejich účelu anebo svědčící o možném přeprodeji zboží.

 

2. Ochrana osobních údajů
 

V souladu se zákonem č. 677/2001 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním a volným oběhem osobních údajů vás informujeme, že naše společnost shromažďuje osobní údaje za účelem dodávání svých produktů, informací a propagačních a reklamních materiálů svým zákazníkům. 
Tím, že si vytvoříte na stránkách www.SABON.cz účet, udílíte výslovný a jednoznačný souhlas s tím, aby společnost MFE Trade s.r.o. zpracovávala vaše osobní údaje a nadále je archivovala na zabezpečených serverech. Vaše osobní údaje budou archivovány, aby se usnadnilo pozdější vyřizování vašich objednávek a také aby firma moha provádět přímý marketing. 
Společnost MFE Trade s.r.o. bude osobní údaje zpracovávat, zveřejňovat a používat pro přímé marketingové činnosti (předávání reklamních a marketingových zpráv poštou, telefonicky, e-mailem nebo jinými komunikačními kanály), aniž by tím vůči vám měla další závazky nebo platební povinnosti. 
Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu předány jiným osobám ani společnostem, mohou však být poskytnuty příslušným orgánům ke kontrole komerčních transakcí a případně i dalším orgánům, jež mají ze zákona právo tyto údaje požadovat. 
Společnost nepřejímá žádnou odpovědnost za ztrátu nebo odcizení informací v důsledku nefunkčnosti nebo nesprávné funkce softwaru, kterým byly stránky vytvořeny a jímž se uskutečňuje jejich hosting, a nezaručuje, že stránky, server ani doručované e-maily nejsou napadeny virem či jinými prvky, které by mohly poškodit váš počítač. 
Pokud si po vytvoření uživatelského účtu nepřejete, aby společnost MFE Trade s.r.o. nadále vaše osobní údaje používala, pošlete nám laskavě poštou jednoduchý požadavek na adresu: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4. V takovém případě bude váš uživatelský účet ze serverů společnosti MFE Trade s.r.o. vymazán a vaše osobní údaje budou odosobněny, budou však i nadále používány pro statistické účely.

 

3. Cena
 

Ceny uváděné na stránkách www.SABON.cz jsou v Kč a jsou včetně DPH. Jsou platné vstupem na stránku, na níž jsou zobrazeny. Společnost MFE Trade s.r.o. si vyhrazuje právo tyto ceny bez předchozího upozornění upravovat. 
Odesláním objednávky na stránkách www.SABON.cz se neodvolatelně zavazujete částku za objednané produkty uhradit. V této souvislosti upozorňujeme, že během registrace budete přesměrováni na stránky spolupracujících organizací, které shromažďují údaje potřebné k uskutečnění platby. 
Ty budou vaše platby zpracovávat. Pokud byste odmítli sdělit tyto údaje, jež uvedené organizace k uskutečnění platby potřebují, znamenalo by to automatické vyřazení vašich objednávek.

 

Postup platby:

– Zákazník odešle na stránkách www.SABON.cz objednávku na jeden nebo více produktů.
– Během registrace objednávky je zákazník přesměrován na stránky našich spolupracujících organizací, na kterých uvede své transakční údaje (fakturační nebo dodací údaje, údaje o kreditní či debetní kartě).
– Po odeslání jsou údaje o kartě ověřeny u zákazníkovy banky a částka, kterou objednávka představuje, je na zákazníkově účtu zablokována k pozdějšímu stažení. Objednávka prochází filtry proti podvodům a o ověření jsme uvědoměni. 
– Oznámení o objednávce a zákazníkově platební schopnosti (peníze na zákazníkově účtu jsou a jsou za účelem transakce zablokovány) se zasílá v reálném čase.
– Po dodání zboží je částka ze zákazníkova účtu převedena na účet naší spolupracující organizace a odtud poukázána na náš účet.

 

4. Dodání zboží
 

Společnost MFE Trade s.r.o. se zavazuje zpracovat všechny objednávky a dodat objednané zboží (pokud je na skladě) nejdéle do 72 hodin od odeslání objednávky. Zásilka se považuje za vypravenou předáním kurýrovi.

 

5. Vrácení a výměna
 

Pokud je zákazník s některým produktem nespokojen, může jej vrátit nebo vyměnit za jiný v ceně vraceného produktu, pokud jsou splněny níže uvedené podmínky. Dopravné za vracené zásilky společnost MFE Trade s.r.o. podpoří.
Zákazník stránek www.SABON.cz může zakoupené produkty vrátit nejdéle do 14 dní od data přijetí. Produkt musí být v témže stavu, ve kterém byl dodán, s tímtéž štítkem, v původním balení a musí k němu být přiloženy průvodní dokumenty. Cenu produktu nahradíme nejdéle do 3 pracovních dní od data vrácení. 
Pokud chcete objednané produkty vyměnit, zpracujeme novou objednávku a zásilku vypravíme nejdéle do 72 hodin od doby, kdy byly objednané produkty vráceny. Rozdíl v ceně uhradíme nejdéle do 3 pracovních dní ode dne, kdy byly objednané produkty vráceny. 

 

6. Omezení odpovědnosti
 

K provedení platby za objednané zboží budete během registrace údajů a objednávky automaticky přesměrováni na stránky našich spolupracujících organizací. Společnost MFE Trade s.r.o. nepřejímá žádnou odpovědnost za případnou škodu přímo či nepřímo způsobenou přístupem na tyto stránky, registrací na nich nebo jejich používáním. Z tohoto důvodu doporučujeme důkladně si prostudovat jejich všeobecné podmínky. 
Na svých stránkách se společnost MFE Trade s.r.o. snaží podat svým zákazníkům podrobný popis produktů, nemůže však zaručit, že je tento popis nebo kterýkoliv jiný obsah stránek www.SABON.cz úplný a naprosto bezchybný. 
Společnost MFE Trade s.r.o. také nepřejímá žádnou odpovědnost za případnou škodu jakéhokoliv druhu, jako je ztráta dat, ztráta zisku a nemožnost použít informace z webových stránek, a za úpravy údajů, cen a struktury stránek bez předchozího upozornění.

 

7. Autorské právo
 

Celý obsah stránek www.SABON.cz je chráněn autorským právem a právy duševního vlastnictví. Použití kterýchkoliv prvků týkajících se stránek www.SABON.cz bez písemného souhlasu společnosti MFE Trade s.r.o. je trestné podle zákona. 
Společnost udílí uživateli právo stáhnout si z webových stránek informace pouze pro jeho nekomerční účely za podmínky, že nepozmění symboly a text o autorském právu. 
Společnost neudílí uživateli právo bez jejího souhlasu webové stránky jakkoliv (ať již zcela, nebo zčásti) upravit, reprodukovat, kopírovat, prodávat nebo jakkoliv jinak využít. 
Návštěvník, resp. zákazník nesmí upravit, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazit, publikovat, reprodukovat či licencovat žádné informace nebo služby získané ze stránek ani jejich prostřednictvím či využitím vytvářet deriváty produktů.
Upozorňujeme, že SABON je registrovaná ochranná známka společnosti SABON Česká a že její používání bez souhlasu společnosti je trestné podle zákona. 

 

8. Informace, komunikace
 

Osoby, které tyto stránky navštíví, mohou zaslat připomínky a další sdělení na adresu management@sabon.cz za předpokladu, že obsah není nezákonný, obscénní, výhružný nebo pomlouvačný. Uvítáme připomínky a sdělení s myšlenkami, nápady, návrhy, dotazy a informacemi k webovým stránkám a k nabízeným produktům a službám. 
Pokud nám budou jakoukoliv cestou, jako je e-mail, pošta, fax nebo on-line formulář zaslány jakékoliv informace, materiály či dokumenty, má se za to, že uživatel udílí společnosti neomezené bezúplatné neodvolatelné právo tyto informace jakkoliv používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, distribuovat a prezentovat.